ALV - 10 Maart - 20U: Bent u erbij?

25 februari 2021


Beste leden,

Namens het bestuur, nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Larense Lawn Tennis Club. De leden zijn het hart van onze vereniging en daarom hopen we op uw aanwezigheid. De Algemene Leden Vergadering zal op woensdag 10 maart 2021 online via een zogenaamde Teams sessie plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur. Gelieve U via een email ([email protected]) aan te melden. Een Teams invite met de vergaderingstukken wordt U dan toegezonden.

Agenda ALV 10 maart 2020

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Goedkeuring concept notulen ALV 10 juli 2019

 4. Jaarverslag 2019/20

 5. Financiële verantwoording bestuur over 2019-2020

 6. Begroting en contributie voor 2021

 7. Kascommissie

 8. Decharge bestuur voor gevoerd beleid

 9. Voordracht bestuurslid: Judith Gerritsen

 10. Voordracht vertrouwenscontactpersoon: Jacqueline Mol

 11. Voordracht leden van verdienste: Eric-Joost Ernst

 12. Toekomst LLTC

 13. Update Padel

 14. Update Horeca

 15. Rondvraag

 16. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Ewald Frenay Voorzitter

Nieuwscategorieën