ALV in het kort

13 maart 2021


Beste leden,

Onder grote belangstelling is woensdag jl de LLTC ALV gehouden. COVID omstandigheden hebben het bestuur genoodzaakt de ALV via een TEAMS sessie uit te schrijven. Negenendertig leden hebben ingebeld. Hierbij een kort verslag van de vergadering.

 • Ledenaantal
  Met 993 leden, waarvan 353 junioren, is het ledenaantal in 2020 stabiel gebleven. De trend van de afgelopen jaren is dat er per jaar 100 leden af gaan en 100 nieuwe leden bij komen. Aandachtspunt blijft de groep 18-jarigen die na de middelbare school gaan studeren. Om hen langer bij de club betrokken te houden hebben we in 2020 het studententarief verlaagd tot 30 euro per jaar.

 • Bestuur
  Na anderhalf jaar de rol van secretaris ad interim ingevuld te hebben konden we Judith Gerritsen officieel benoemen als bestuurslid tijdens de ALV.

 • Financiën, begroting en investeringsplan
  De LLTC kent een zeer gezonde kaspositie, sluitende begroting 2021 en kan de geplande investeringen de komende 5 jaar uit eigen middelen dragen. In het 5 jarig-investeringsplan zoals op de ALV is gepresenteerd is een bedrag opgenomen voor het vervangen van baan 9 en 10 door All Weather Banen. Op deze manier kunnen we op deze banen het gehele jaar door spelen.

 • Contributie 2021
  Het voorstel om de contributiebedragen en barafkoop 2021 ongewijzigd te laten is door de ALV aangenomen. Deze bedragen zullen binnenkort ter incasso aangeboden worden bij Uw bank. Jeanette Winters, ledenadministratie, heeft U hier inmiddels over geïnformeerd.

 • Toekomst visie LLTC
  Als LLTC staan wij voor “het plezier van sporten, samen en altijd dichtbij”. Plezier staat voor ontspanning en vermaak, een (sport) uitje, een ontmoetingsplek met passie voor tennis. Met sporten wordt bedoeld dat de tennissport op 1 staat, zowel wedstrijd als recreatief. In de toekomst willen we, zoals gezegd, all weather banen en padel aanbieden. Samen staat voor familie en met vrienden. We zijn een onderdeel van – en horen bij de club. We doen het samen (activiteiten, klussen, evenementen). En ‘altijd dichtbij’ betekent dat we toegankelijk zijn voor iedereen. En dit al sinds 1930.
  We laten ons leiden door vier values: ambitieus, vrij, vitaal en gezamenlijk. Alles wat we aan activiteiten ontplooien moet passen in onze visie en aansluiten bij de values.

 • Vertrouwens Contact Persoon (VCP) – Jacqueline Mol
  De vergadering heeft ingestemd met het benoemen van Jacqueline Mol als vertrouwens contactpersoon van de LLTC. De VCP is het aanspreekpunt voor leden (en ouders) indien grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie of geweld. De VCP handelt onafhankelijk. De VCP is geen‘scheidsrechter’. De VCP vangt het slachtoffer op, begeleidt, geeft nazorg en adviseert eventueel richting een externe vertrouwenspersoon. (KNLTB). In een volgende nieuwsbrief zullen we op de rol en proces terugkomen.

 • Horeca en clubhuis
  We hopen allemaal dat het clubhuis zo snel mogelijk open mag gaan. We moeten de berichtgeving hieromtrent afwachten. Ondertussen hebben Judith Gerritsen en Muriel Nieborg het clubhuis van binnen een nieuwe look & feel gegeven. Tijdens de vergadering is een impressie gepresenteerd. Ook is het nieuwe horeca-team geïntroduceerd. Naast het vertrouwde gezicht van Ewa Klukkert heten we Esther Berends en Sasha van de Lende welkom. Miriam Rikkert heeft zich bereid gevonden om als horeca-commissie de dames bij te staan om van de horeca een succes te maken. Ee succes in termen van productaanbod, service en gastvrijheid voor onze leden.

 • Park en Banen
  Het park en banen liggen er zeer goed onderhouden bij. De kwaliteit van de banen is bijzonder goed te noemen. Gepland groot onderhoud hebben we hierdoor kunnen uitstellen. We zij als vereniging bijzonder blij met Richard die met de hulp van Leo zeer toegewijd is aan onze club. De voorbereiding voor het komend seizoen is in een afrondende fase. Eind maart streven we naar opening van het park, weersinvloeden daargelaten. Wij houden U op de hoogte!

 • Tennisacademie ’t Gooi
  We hebben het contract met Giordy, Andoni, Timo en Ramon met drie jaar verlengd tot eind seizoen 2023.

 • Padel
  Het aanbieden van padel staat in het (lange -) termijnplan van de LLTC. De afgelopen maanden is er een haalbaarheidsstudie gedaan naar met name de locatie op het terrein om minimaal drie padel banen te kunnen plaatsen. Hierbij zijn verschillende opties onderzocht. Status van dit moment is dat met de overkoepelende stichting SSLB wordt gesproken om te kijken hoe zowel de LLTC als de LMHC haar toekomstplannen kunnen invullen.

 • Lid van verdienste - Eric Joost Ernst
  Het bestuur heeft de voordracht van Eric Joost Ernst als lid van verdienste van de LLTC ter vergadering toegelicht en de vergadering heeft de voordracht unaniem geaccepteerd. Eric Joost nogmaals gefeliciteerd!.

 • Tot slot
  Een grote dank is verschuldigd aan éénieder die zich op één of andere manier heeft willen in zetten voor onze geweldige tennisclub het afgelopen jaar. Toch blijft het elk jaar weer zeer moeilijk om vrijwilligers te vinden. We zijn naarstig op zoek naar :

  • -  Een commissaris sponsoring. Idealiter willen we alle banen voorzien van een ‘windscreensponsor’. Hoe leuk is het om samen met andere te kunnen zeggen: Dat hebben wij gedaan!

  • -  Een commissaris evenementen : het gaat hier niet om het organiseren van evenementen maar zorgdragen dat evenementen ook plaatsvinden. Op de LLTC hebben we het unieke concept dat met name competitieteams evenementen adopteren en organiseren. De commissaris evenementen spoort de vertegenwoordiger van het team aan zodat men herinnerd wordt aan het organiseren van het evenement.

  • Een ‘webmaster’- we zijn op zoek naar iemand met affiniteit met websites. Er vinden altijd wijzigingen plaatst gedurende het seizoen die op tijd moeten worden verwerkt op onze site. Het kost niet veel tijd, maar moet alleen gedaan worden.
  • kijk hier voor meer mogelijkheden: https://www.lltc.nl/bestuur_en_commissies_2 

Geïnteresseerd? Mail [email protected].


Middels dit ALV-verslag hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Judith Gerritsen Secretaris LLTC

Nieuwscategorieën