Reglementen

LESREGLEMENT
Artikel 1. 
Een zomercursus omvat een cyclus van 19 lessen van ½ lesuur, 1 lesuur dan wel 1½ lesuur.
 
Artikel 2. 
Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 
Artikel 3.
 De leraar geniet in principe 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven.
 
Artikel 4.
 De lessen worden gegeven op een in overleg met de JC / TC vast te stellen tijdstippen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de geldende vakanties en de feestdagen). Dit schema wordt gepubliceerd op de website van LLTC en wordt aan de leerling gemaild. De eerste lesdag staat gepland op maandag 25 maart 2013.
 
Artikel 5.
 Bij uitval van lessen vanwege slechte weer- en/of baanomstandigheden geldt de regel: twee volledig vervallen lessen geven één inhaalles. De 1ste vervallen les is voor rekening van de cursist, de 2de vervallen les wordt ingehaald, de 3de vervallen les is voor rekening van de cursist, de 4de vervallen les wordt ingehaald. Er worden maximaal 2 inhaallessen gegeven. Meer uitval door weer- en/of baanomstandigheden zijn voor risico van de cursist.
 
Artikel 6.
 De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag.
 
Artikel 7.
 De trainer beslist wanneer trainingen niet doorgaan. Uitzondering hierop is de baanconditie die zou kunnen verhinderen dat trainingen doorgang vinden. 
De beheerder van het park beslist dan of en wanneer de buitenbanen bespeelbaar zijn. Bij het niet doorgaan van de les zal de trainer contact opnemen met de leerling.
 
Artikel 8.
 De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
 
Artikel 9.
 Bij inschrijving voor de lessen gaat cursist akkoord met de door LLTC ingezette trainer. Dit geldt ook voor wisselingen en/of invallen.
 
Artikel 10.
 Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer.
 
Artikel 11.
 Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen door het bestuur worden genomen.
 
Artikel 12.
 De leraar zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan en elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.
 
Artikel 13.
 LLTC zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. Deelname aan de lessen gebeurt echter volledig op eigen risico van de deelnemer.
 
Artikel 14.
 De groepen zullen uit maximaal 8 leerlingen bestaan; dit geldt zowel voor senioren als voor jeugdleden. Voor de Mini’s en Maxi’s hangt de groepsgrootte af van het aantal aanmeldingen.
 
Artikel 15.
 Door het bevestigen van de inschrijvingsmail geeft de cursist zich definitief op voor de zomercursus en is verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen.
 
Artikel 16.
 Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van automatische incasso waarvoor de cursist een eenmalige machtiging afgeeft aan LLTC (zie inschrijfformulier op de website). U geeft hiervoor een machtiging door bij de inschrijving van de training een bank- of girorekeningnummer op te geven. De trainingskosten worden medio mei geïncasseerd. Als de incasso niet werkt, bijv. vanwege een foutief rekeningnummer, dan zullen we € 10,- extra in rekening brengen voor de extra kosten van de administratieve verwerking.
 
Artikel 17.
 Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. De trainer houdt een presentielijst bij.
 
Artikel 18.
 Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
 1.  worden verzorgd door een vervangende trainer.
 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald. (zie ook art. 6)
   
Artikel 19.
 Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
 
Artikel 20.
 LLTC zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen zoveel mogelijk rekening houdend met verhinderingen, niveau en leeftijd. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien LLTC  dit wenselijk en mogelijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht.
 
Artikel 21.
 Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. Jeugdleden zijn verplicht dit te melden bij de trainer of het clubhuis.
 
Artikel 22.
 Het bestuur van LLTC kan in uitzonderlijke gevallen besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regel

BARREGLEMENT

Alle leden die op 1 april 18 jaar zijn en 65 jaar worden in het betreffende kalenderjaar, dienen twee keer per seizoen een bardienst te vervullen van 3 uur.

Mocht u er zelf de voorkeur aan geven dat uw zoon/dochter nog geen bardienst draait, dan staat het u vrij om deze plicht voor hem/haar te vervullen. Seniorleden die ouder zijn dan 65 jaar zijn echter vrij om uit enthousiasme een steentje bij te dragen achter de bar, doch niet verplicht en zijn ook vrijgesteld van de afkoopregeling. Tevens zijn Bestuurs- en Commissieleden vrijgesteld van bardienst draaien vanwege hun inzet voor de club op andere wijze.​

Tijdens het vervullen van de bardienst is men wettelijk gehouden aan de Drank- en Horecawet welke zichtbaar is opgehangen achter de bar.
Wij schenken geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel vragen om een ID-bewijs.
De twee bardiensten kunnen vervuld worden tijdens een ochtend-, middag-, borrel- of avondshift. Het is ook mogelijk om de twee bardiensten aansluitend te vervullen. Indeling geschiedt naar gelang er bij bepaalde evenementen extra hulp achter de bar nodig is.
De leden die bardienst willen draaien, worden verzocht zich via het digitale bardienstsysteem op te geven. Het is bardienstmedewerkers niet toegestaan onbeperkt gebruik te maken van horeca tijdens het draaien van een bardienst. In de regel hebt u bij een dienst van 3 uur recht hebt op 1 consumptie; het draaien van een dubbele dienst geeft recht op 1 versnapering (broodje o.i.d.). Onze vaste horeca-medewerkers kunnen u hierover verder informeren.

Het is mogelijk om uw bardiensten af te kopen voor € 75,-  per jaar. Van de leden die zich niet  hebben opgegeven voor bardiensten wordt verondersteld dat zij hun bardiensten afkopen.

De contributienota, die u voor aanvang van het seizoen zult ontvangen, zal inclusief € 75,- afkoop bardienst zijn. Alle seniorleden (m.u.v. 18- en 65+) dienen de contributienota te betalen inclusief € 75,- afkoop. Na het vervullen van beide bardiensten krijgt u de € 75,- afkoop op uw bankrekening teruggestort. 


U bent zelf verantwoordelijk voor invulling van uw bardiensten. Eventuele wijzigingen kunnen uitsluitend tot 3 weken voor aanvang van de bardienst worden aangepast in Bardiensten.nl. Zelfgemaakte correcties op het schema (op het prikbord in het clubhuis) worden niet verwerkt in het definitieve schema. Zolang wijzigingen niet via Bardiensten.nl zijn doorgevoerd is de in het oorspronkelijke schema genoemde persoon verantwoordelijk voor de invulling van de bardienst.

Indien uw bardienst geen doorgang vindt als gevolg van omstandigheden die niet aan u te wijten zijn (bijv. slecht weer), dan wordt de bardienst geacht vervuld te zijn. U dient altijd naar het clubhuis te komen om zeker te weten dat de bardienst niet doorgaat tenzij dit reeds telefonisch aan u is bevestigd.

Indien u op de aangegeven datum uw bardienst niet vervult, dupeert u onze horeca en de andere leden. U kunt hiervoor  een boete krijgen van € 25,- per gemiste bardienst van 3 uur plus de kosten van een niet vervulde bardienst van 3 uur à € 37.50.  Bij het niet betalen van deze boete, kunnen maatregelen getroffen worden door het Bestuur.


BAANREGLEMENT

Sportkleding en –schoenen
Uitsluitend officiële tenniskleding waarbij wit 
de voorkeur geniet. Uitsluitend met gravel-schoenen de baan op.

Gedrag
Vloeken, schreeuwen, met rackets slaan 
of gooien is vanzelfsprekend taboe.

‘Bal over’
Alleen om een bal vragen, als het spel stil ligt.

Mobieltjes
Deze dienen zodanig ingesteld te staan dat 
ze geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers van het tennispark. Tijdens de wedstrijden dienen telefoons UIT te staan.

Vegen
Altijd vegen, behalve als de baan nat is.

Regen & Sproeien
Wacht met spelen totdat de baan niet meer glimt. Bij twijfel bij de groundsman raadplegen. Niet aan de sproei-automaat zitten.

Afval
Laat geen rommel achter op de banen, 
ook niet als het van een ander is.

Baanverlichting
Bij het verlaten van de baan direct uitzetten (indien laatste speler). Tot 23.00 uur 's avonds kan er op 10 verlichte banen gespeeld worden.

Fietsen & Brommers
Fietsen uitsluitend ordelijk parkeren in de fietsenstalling bij de ingang van het park of bij de minibaantjes. Brommers mogen helaas niet geparkeerd worden in de fietsenstalling bij de minibaantjes en dienen derhalve geparkeerd te worden in de fietsenstalling van de hockeyvelden tegenover de Tennishal Sprokkelenburg.

Honden
Houd uw hond alstublieft aan de lijn!

Speeltuintje
Voor het gebruik van het speeltuintje, dat bestemd is voor de jongste jeugd, kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Roken
In ons clubhuis geldt een algeheel rookverbod. Uiteraard kunt u buiten roken op het terras. Gebruikt u daarbij wel de beschikbare asbakken? Deze staan klaar op de tafels en kunt u anders achter de bar vinden. Peuken tussen de steentjes op het terras zijn geen leuk gezicht

AFHANGREGLEMENT
Indien niet is afgehangen, dan kan de betreffende baan door anderen (die dat wel hebben gedaan) worden geclaimd.
Afhangen kan uitsluitend indien men in persoon op het park aanwezig is.
Tijdens de evenementen wordt er minstens één baan vrij gehouden voor vrije spelers.
Voor enkelspel wordt 30 minuten afgehangen. Bij dubbels is dat 45 minuten. Bij drie spelers op één baan geldt de afhangtijd van een enkelspel, namelijk 30 minuten.
Zijn alle banen bezet, reserveer dan de baan waarvan de op het bord aangegeven speeltijd het eerst verstreken zal zijn.
Speel bij drukte liefst dubbelspel, dan kunnen zo veel mogelijk leden spelen. Het zogenaamde ‘doorhangen’ is niet toegestaan. Tussen twee speelbeurten in, dienen minstens 15 minuten te liggen.
Indien men voor enkelspel heeft afgehangen, dan kan dat niet onder het spelen in een dubbelspel worden veranderd, tenzij de baan vrij blijft en er niet door anderen is afgehangen.

Een baan kan door alle leden worden afgehangen mits deze baan niet beschikbaar is gesteld voor evenementen als competitie, training, toernooien en de verschillende tossen.

Reserveringen van banen voor training, competitie, toss en toernooien zijn ingevoerd in het afhangbord.