Reglementen

LESREGLEMENT 2024
Artikel 1. 
Een zomercursus bestaat uit 18 of 19 lessen van ½ lesuur of 1 lesuur. 

​Artikel 2. 
Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. In de avonduren kan een lesuur verkort worden naar 40 minuten als dat vanwege de capaciteit en lesaanvraag nodig is.
 
Artikel 3.
De leraar heeft recht op 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven. [zie Artikel 2]
 
Artikel 4.
Opgave voor tennistrainingen kan via https://www.yourtennis.nl/academies/tennisacademie-t-gooi. Wanneer er mogelijkheid is om in te schrijven staat dit systeem open. Afhankelijk van beschikbaarheid zal de lesnemer worden ingedeeld.
 
Artikel 5.
De lessen worden gegeven op door de trainers vast te stellen tijdstippen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de geldende vakanties en de feestdagen). Dit schema wordt gepubliceerd op de website van LLTC, op de club app gepost en wordt via een nieuwsbrief gemaild. 
 
Artikel 6.
Bij uitval van lessen vanwege slechte weer- en/of baanomstandigheden geldt dat twee volledig vervallen lessen recht geven op één in te halen lesuur. De 1ste vervallen les is voor rekening van de cursist, de 2de vervallen les wordt ingehaald, de 3de vervallen les is voor rekening van de cursist en de 4de vervallen les wordt ingehaald. Er worden maximaal 2 inhaallessen per seizoen gegeven. Meer uitval door weer- en/of baanomstandigheden is voor risico van de cursist.
 
Artikel 7.
De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag.
 
Artikel 8.
De trainer beslist wanneer trainingen niet doorgaan. Uitzondering hierop is de baanconditie die zou kunnen verhinderen dat trainingen doorgang vinden. 
De beheerder van het park beslist dan of en wanneer de buitenbanen bespeelbaar zijn. Bij het niet doorgaan van de les zal de trainer dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken op de website of via de clubapp van LLTC.

Artikel 9.
De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
 
Artikel 10.
Bij inschrijving voor de lessen gaat cursist akkoord met training door een trainer aangesteld door Tennisacedemie 't Gooi. Voorkeur van trainers kan worden aangegeven, maar is niet bindend.
 
Artikel 11.
Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer.
 
Artikel 12.
Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespelers kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen in overleg met het bestuur worden genomen. [zie artikel 23]
 
Artikel 13.
De leraar zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan en elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.
 
Artikel 14.
De trainers zullen er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. Deelname aan de lessen gebeurt echter volledig op eigen risico van de deelnemer.
 
Artikel 15.
De wintercursus bestaat uit 16 weken, waarvan 15 weken gegarandeerd.
 
Artikel 16.
Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan jegens Tennisacedemie 't Gooi. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, wordt van deze regel afgeweken. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 
Artikel 17.
Het lesgeld zal worden voldaan door middel van incasso van de Tennisacedemie 't Gooi. Indien de cursist zich niet houdt aan de afgesproken betaaling zoals aangegeven op de factuur, volgt eerst een aanmaning waarna het de trainer vrij staat verdere actie te ondernemen inclusief maar niet beperkt tot uitsluiting van de lessen en inschakeling van een derde partij.

Artikel 18.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld.
 
Artikel 19.
 Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
 1.  worden verzorgd door een vervangende trainer.
 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald. (zie ook art. 6)
  
Artikel 20.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
 
Artikel 21.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. Jeugdleden zijn verplicht dit te melden bij de trainer of het clubhuis.
 
Artikel 22.
De trainers kunnen in overleg met het LLTC Bestuur in uitzonderlijke gevallen besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels.


BARREGLEMENT

Alle leden die op 1 april 18 jaar zijn en 65 jaar worden in het betreffende kalenderjaar, dienen twee keer per seizoen een bardienst te vervullen van 3 uur.

Mocht u er zelf de voorkeur aan geven dat uw zoon/dochter nog geen bardienst draait, dan staat het u vrij om deze plicht voor hem/haar te vervullen. Seniorleden die ouder zijn dan 65 jaar zijn echter vrij om uit enthousiasme een steentje bij te dragen achter de bar, doch niet verplicht en zijn ook vrijgesteld van de afkoopregeling. Tevens zijn Bestuurs- en Commissieleden vrijgesteld van bardienst draaien vanwege hun inzet voor de club op andere wijze.​

Tijdens het vervullen van de bardienst is men wettelijk gehouden aan de Drank- en Horecawet welke zichtbaar is opgehangen achter de bar.
Wij schenken geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel vragen om een ID-bewijs.
De twee bardiensten kunnen vervuld worden tijdens een ochtend-, middag-, borrel- of avondshift. Het is ook mogelijk om de twee bardiensten aansluitend te vervullen. Indeling geschiedt naar gelang er bij bepaalde evenementen extra hulp achter de bar nodig is.
De leden die bardienst willen draaien, worden verzocht zich via het digitale bardienstsysteem op te geven. Het is bardienstmedewerkers niet toegestaan onbeperkt gebruik te maken van horeca tijdens het draaien van een bardienst. In de regel hebt u bij een dienst van 3 uur recht hebt op 1 consumptie; het draaien van een dubbele dienst geeft recht op 1 versnapering (broodje o.i.d.). Onze vaste horeca-medewerkers kunnen u hierover verder informeren.

Het is mogelijk om uw bardiensten af te kopen voor € 75,-  per jaar. Van de leden die zich niet  hebben opgegeven voor bardiensten wordt verondersteld dat zij hun bardiensten afkopen.

De contributienota, die u voor aanvang van het seizoen zult ontvangen, zal inclusief € 75,- afkoop bardienst zijn. Alle seniorleden (m.u.v. 18- en 65+) dienen de contributienota te betalen inclusief € 75,- afkoop. Na het vervullen van beide bardiensten krijgt u de € 75,- afkoop op uw bankrekening teruggestort. 


U bent zelf verantwoordelijk voor invulling van uw bardiensten. Eventuele wijzigingen kunnen uitsluitend tot 3 weken voor aanvang van de bardienst worden aangepast in Bardiensten.nl. Zelfgemaakte correcties op het schema (op het prikbord in het clubhuis) worden niet verwerkt in het definitieve schema. Zolang wijzigingen niet via Bardiensten.nl zijn doorgevoerd is de in het oorspronkelijke schema genoemde persoon verantwoordelijk voor de invulling van de bardienst.

Indien uw bardienst geen doorgang vindt als gevolg van omstandigheden die niet aan u te wijten zijn (bijv. slecht weer), dan zult u hiervan door ons asap op de hoogte worden gesteld. Wij zijn gerechtigdt de bardienst dan op te schorten naar een nader te bepalen datum. 
Indien u op de aangegeven datum uw bardienst niet vervult, dupeert u onze horeca en de andere leden. U kunt hiervoor  een boete krijgen van € 25,- per gemiste bardienst van 3 uur plus de kosten van een niet vervulde bardienst van 3 uur à € 37.50.  Bij het niet betalen van deze boete, kunnen maatregelen getroffen worden door het Bestuur.


BAANREGLEMENT

Sportkleding en –schoenen
Uitsluitend officiële tenniskleding waarbij wit de voorkeur heeft, maar geen verplichting is. Uitsluitend met gravel-schoenen de baan op.

Gedrag
Vloeken, schreeuwen, met rackets slaan of gooien is anzelfsprekend taboe.

‘Bal over’
Alleen om een bal vragen, als het spel stil ligt.

Mobieltjes
Deze dienen zodanig ingesteld te staan dat ze geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers van het tennispark. Tijdens de wedstrijden dienen telefoons UIT te staan.

Vegen
Altijd vegen, behalve als de baan nat is.

Regen & Sproeien
Wacht met spelen totdat de baan niet meer glimt. Bij twijfel bij de groundsman raadplegen.

Afval
Laat geen rommel achter op de banen, ook niet als het van een ander is.

Baanverlichting
Bij het verlaten van de baan direct uitzetten (indien laatste speler). Tot 23.00 uur 's avonds kan er op 10 verlichte banen gespeeld worden. Stipt om 23u dienen de lampen uit te gaan.

Fietsen & Brommers
Fietsen uitsluitend ordelijk parkeren in de fietsenstalling bij de ingang van het park of bij de minibaantjes. Brommers mogen helaas niet geparkeerd worden in de fietsenstalling bij de minibaantjes en dienen derhalve geparkeerd te worden in de fietsenstalling van de hockeyvelden tegenover de Tennishal Sprokkelenburg.

Honden
Houd uw hond alstublieft aan de lijn!

Speeltuintje
Voor het gebruik van het speeltuintje, dat bestemd is voor de jongste jeugd, kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Roken
Op ons park geldt een algeheel rookverbod. 

AFHANGREGLEMENT
Indien niet is afgehangen, dan kan de betreffende baan door anderen (die dat wel hebben gedaan) worden geclaimd.

Afhangen kan uitsluitend via het digitaleafhangbord op de dag zelf via de clubapp, via de website of op het afhangbord binnen in het clubhuis. 

Tijdens evenementen wordt er minstens één baan vrij gehouden voor vrije spelers.

Zijn alle banen bezet, reserveer dan de baan waarvan de op het bord aangegeven speeltijd het eerst verstreken zal zijn.

Speel bij drukte liefst dubbelspel, dan kunnen zo veel mogelijk leden spelen.
 
Het zogenaamde ‘doorhangen’ is niet toegestaan.
 
Tussen twee speelbeurten in, dienen minstens 15 minuten te liggen.

Een baan kan door alle leden worden afgehangen mits deze baan niet beschikbaar is gesteld voor evenementen als competitie, training, toernooien en de verschillende tossen.

Reserveringen van banen voor training, competitie, toss, evenementen en toernooien zijn ingevoerd in het afhangbord. 
 
U mag per jaar maximaal 3x een introduce meenemen. Dit moet dan wel steeds een ander prsoon zijn. Het doel van een introduce is namelijk om iemand kennis te laten maken met de club. Per introduce betaald u € 7,50 voor een senior en € 5,00 voor een junior. Dit bedrag dient u aan de bar in het clubhuis te betalen. Wij gaan er vanuit dat een ieder zich aan deze regels houdt en bij het niet naleven hiervan of onder een andere naam een baan afhangen met een introduce kan mogelijke gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 1082

Adres

Eemnesserweg 33
1251 NB Laren

KVK-nummer

40516127